Adatkezelési tájékoztató

A RIPCA Kft. és a vele szerződő felek (szervizszolgáltatást igénybe vevők, árut vásárlók) közötti szerződésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 

A RIPCA Kft. mint elsősorban gépjármű javítási szolgáltatást (szervizszolgáltatás) nyújtó, illetve áruértékesítést végző gazdasági társaság a szolgáltatásait igénybe vevő, illetve az általa értékesített árucikket megvásárló ügyfeleivel kötött szerződései tejesítése során adatkezelőként jár el. Személyes adatainak az előbbiek szerint történő kezelése kapcsán az következő információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

1. Az adatkezelő adatai

 • cégnév: RIPCA Kft.             
 • székhely: Budapest, Mogyoródi út 32.              
 • cégjegyzékszám: 01 09 722790 
 • telefonszám: (1) 422 1456  
 • e-mail: info@castrolmintabolt.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy Ripca Kft.

 

1.a. Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól
 • évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

 

2. Az adatkezelés által érintett személyes adatok

2.1. Az Adatkezelő által értékesített árucikk megvásárlása esetén a vele szerződő felek (vásárlók) alábbi személyes adatainak kezelését végzi a RIPCA Kft..

 

2.1.a. Amennyiben Ön magánszemélyként szerződik az Adatkezelővel, az ennek során kezelt személyes adatok legjellemzőbben az alábbiak:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • lakcím
 • adott esetben folyószámla száma
 • e-mail cím, telefonszám (kapcsolattartási adatok)
 • adott esetben, a tulajdonában/használatában lévő gépkocsival kapcsolatos adatok (pl. gyártmány, típus, évjárat, futásteljesítmény, forgalmi engedély adatai)

 

2.1.b. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként szerződik az Adatkezelővel, az ennek során kezelt személyes adatok legjellemzőbben az alábbiak:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • lakcím (mint székhely)
 • adószám
 • nyilvántartási szám
 • adott esetben folyószámla száma
 • e-mail cím, telefonszám
 • adott esetben, a tulajdonában/használatában lévő gépkocsival kapcsolatos adatok (pl. gyártmány, típus, évjárat, futásteljesítmény, forgalmi engedély adatai)

 

2.1.c. Amennyiben Ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy természetes személy képviselője,  a kezelt személyes adatai a következők:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím, telefonszám

 

2.1.d. Amennyiben Ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy kapcsolattartásra kijelölt tagja/dolgozója a kezelt személyes adatai a következők:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • munkahelyi e-mail cím, illetve telefonszám (un. céges elérhetőség)

 

2.2. Az Adatkezelő által nyújtott szervizszolgáltatás igénybe vétele esetén az adatkezelés legjellemzőbben az ügyfelek alábbi személyes adatait érinti:

 

2.2a. Amennyiben Ön magánszemélyként szerződik az Adatkezelővel, az ennek során kezelt személyes adatok legjellemzőbben az alábbiak:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • lakcím
 • adott esetben folyószámla száma
 • e-mail cím, telefonszám (kapcsolattartási adatok)
 • a szervizszolgáltatással érintett gépjármű adatai (pl. gyártmány, típus, évjárat, futásteljesítmény, a felmerült hiba leírása, forgalmi engedély adatai)

 

2.2.b. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként szerződik az Adatkezelővel, az ennek során kezelt személyes adatok legjellemzőbben az alábbiak:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • lakcím (mint székhely)
 • adószám
 • nyilvántartási szám
 • adott esetben folyószámla száma
 • e-mail cím, telefonszám
 • a szervizszolgáltatással érintett gépjármű adatai (pl. gyártmány, típus, évjárat, futásteljesítmény, a felmerült hiba leírása, forgalmi engedély adatai)

 

2.2.c. Amennyiben Ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy természetes személy képviselője,  a kezelt személyes adatok a következők:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím, telefonszám

 

2.2.d. Amennyiben Ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy kapcsolattartásra kijelölt tagja/dolgozója a kezelt személyes adatai a következők:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • munkahelyi e-mail cím, illetve telefonszám (un. céges elérhetőség)

 

Az Adatkezelő szerződéses kapcsolataiban alkalmazott megállapodások egyes típusainál (pl. áruértékesítés esetén adás-vételi szerződések, illetve szervizszolgáltatás esetén vállalkozási szerződés) az Adatkezelővel szerződő fél a teljesítés elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket (mint a Ptk. szerinti közreműködőket) jelöl meg. A közreműködő az Adatkezelővel szerződő fél munkavállalója, megbízottja, akinek nevét és kapcsolattartási adatait (pl. céges e-mail cím, telefonszám), a vonatkozó polgári jogi[1], és munkajogi[2] előírásoknak megfelelően, az adott szerződő fél az Adatkezelőnek átadja. Ilyen esetekben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelővel szerződő félnek a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek az érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelővel szerződő fél kötelessége, hogy az érintett közreműködő és a közötte létrejött jogviszonyon belül az adatok kapcsolattartóként történő átadásához kapcsolódó szükséges adatkezelési tájékoztatást megadja.

 

Az Adatkezelőnek nincs módja a fent említett tájékoztatás megtörténtének ellenőrzésére, ugyanakkor, ha az érintett kapcsolattartó tiltakozna az adatai kezelése ellen, akkor a tiltakozás kivizsgálása keretében az Adatkezelő a vele szerződő felet keresi meg a kérdés tisztázása érdekében, ennek megtörténtéig az adott adatokat - a tárolást kivéve - az Adatkezelő nem kezeli, azaz elkülöníti.

 

Amennyiben a szervizszolgáltatással érintett gépjármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosa más természetes személy, mint az Adatkezelőtől a szolgáltatást megrendelő személy ez esetben az adatkezelés a forgalmi engedélyben feltüntetett személy adatait is érinti, azonban az adatokat az Adatkezelő csak a teljesítéshez szükséges mértékben és célokból (legjellemzőbben a számla kiállítása körében) kezeli. Ebben az esetben a szolgáltatás megrendelő személy köteles az érintett felhatalmazását beszerezni adatai átadásához, ennek megtörténtét az Adatkezelőnek nincs módja ellenőrizni.

 

A fentiek szerint kezelt személyes adatokat csak az Adatkezelő azon munkavállalói, megbízottjai ismerhetik meg, akiknek feladatkörük az Adatkezelő szerződéseinek előkészítése, illetve a teljesítéssel kapcsolatos teendők ellátása.

 

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

 

3.a. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ön között (vagy az Ön által képviselt jogi személy, illetve természetes személy között) létrejött szerződés teljesítése.

 

3.b. Az Adatkezelővel szerződő fél által kapcsolattartóként megjelölt közreműködők adatainak kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelővel szerződő félnek a szerződés ütemezett, zavartalan teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatkezelés ilyenkor csak a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokra (név, ill. munkahelyi telefonszám, ill. e-amil cím) terjed ki és csak az alapul fekvő, vagyis az Adatkezelő és a vele szerződő fél közötti szerződés fennállásáig tart, ami szükséges a szerződés hatékony ütemezett tejesítése, illetve a felek egymás irányában fennálló tájékoztatási kötelezettsége elősegítése érdekében. Az Adatkezelő megítélése szerint e tekintetben – az előbb megjelölt keretek között - az Adatkezelővel szerződő fél jogos érdeke megelőzi az érintett személyes adatai védelmével összefüggő érdekeit.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, úgy az érintett (jelen esetben az Adatkezelővel szerződő partner dolgozója) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen jogcímen alapuló kezelése ellen.

 

3.c. Adatkezelés célja:

 • az említett szerződés teljesítése érdekében az érintett felek, illetve a képviseletükben eljáró, érdekükben közreműködő személyek beazonosíthatóságának biztosítása (név),
 • kapcsolattartáshoz szükséges adatoknak a biztosítása (telefonszám, e-mail cím),
 • a szerződésszerű teljesítéshez szükséges körülmények megállapításához szükséges adatok biztosítása (szervizszolgáltatással érintett gépjármű adatai)
 • a szerződés szerinti elszámoláshoz szükséges adatok (folyószámla),
 • továbbá a szerződéshez kapcsolódóan az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. számla kiállítása, adóbevallás elkészítése) teljesítéséhez, illetve jogok érvényesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása (pl. adószám, lakcím).

 

A személyes adatainak szolgáltatása részben a szerződés megkötésének feltétele, másrészt az Adatkezelőt terhelő további jogi kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a személyes adatai szolgáltatásának hiányában a szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges.

 

Az un. kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám) megadása a szerződések megkötésének és teljesítésének nem feltétele, ugyanakkor a teljesítés keretében történő kommunikáció közvetlen formájának biztosítása érdekékben indokolt.

 

4. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

4.a. Az Ön személyes adatait az adatkezelő a jogszabály alapján teljesítendő könyvviteli, adóbevallási feladatainak ellátásában közreműködő szerződött partnere részére, az előbb említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kimutatások, bevallások elkészítése érdekében átadja. A fentieknek megfelelően a személyes adatok átadása az alábbi adatfeldolgozó részére kerül sor:

 

 • cégnév:                       SZÁMLÁLÓ Pénzügyi és Szolgáltató Bt.
 • székhely:         1048. Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.
 • elérhetőség:     szamlalobt@gmail.com

A könyvvizsgálattal összefüggő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő által megbízott könyvvizsgáló szintén, mint bevont adatfeldolgozó, a feladatai ellátása érdekében az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat (ill. az azokat tartalmazó dokumentumokat, mint pl. számlák, szerződések) megismerheti. A könyvvizsgáló adatai:

 • név/cégnév: Tarjányi Béláné EV.
 • székhely: 2014 Csobánka, Cinke utca 10.         

 

4.b. Ha a megvásárolt termék kiszállítása érdekében futárszolgálat közreműködését veszi igénybe, ilyen esetekben az áru kiszállítása érdekében bizonyos személyes adatai (név, szállítási cím, telefonszám) a közreműködő futárszolgálat, illetve dolgozója részére átadásra kerülnek. A szerződött futárszolgálat, mint regisztrált postai szolgáltató az átadott adtok tekintetében önálló adatkezelést végez. A közreműködő futárszolgálat adatai:

 • Cégnév: Express One Hungary Kft.
 • Székhely: Budapest, Európa u. 12.
 • elérhetőség: : (1) 8777 430

 

4.c. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) is továbbítja más felé, egyebekben az adatkezelő személyes adatait másnak nem adja át.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.a. A szerződés teljesítését követően a személyes adatait addig kezeljük, amíg a szerződés teljesítésével kapcsolatban érvényesíthető jogi igénnyel lehet fellépni. Ez legtöbbször az általános polgári jogi elévülés idejéig tart. Mivel ez jelenleg 5 év, ezért a szerződés teljesítését követő 5 év után az adatait töröljük.

5.b. Az előbbiektől eltérően a kezelt személyes adatait az Adatkezelő – tekintettel a számviteli törvénynek a számviteli beszámoló alapjául szolgáló iratok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseire (2000. évi C. tv. 169. §) -  a szerződés tejesítését követő év első napjától számított nyolc évig kezeli/tárolja, ezt követően azokat törli. Mindez azt jelenti, hogy ha személyes adatait olyan irat (pl. számla, szerződés) tartalmazza, amelyet a számviteli előírások miatt az előbb írt ideig kell őrizni, akkor a személyes adatait is eddig kezeli (tárolja) az Adatkezelő.

 

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási, szervezési (adminisztratív) szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik továbbá az Adatkezelő arról, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

 

7. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán

Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

Az érintett egyes jogainak tartalma

 

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről. 

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8. A jogorvoslati jog

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az  illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

 

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

 

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.  

Az érintett nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

 

[1]  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:129. §

[2]  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 10. §.