Adatkezelési tájékoztató

A RIPCA Kft. által üzemeltetett online áruház (a továbbiakban: webshop) keretében megvalósuló adatkezelésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

 

A RIPCA Kft. a webcímen működő webshop üzemeltetőjeként az adott weboldal/webshop útján megvalósuló személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalon működő webshopot felkeresi, ott árut vásárol abban az esetben az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 1. Az Adatkezelő adatai

cégnév:                                             RIPCA Kft.                         

székhely:                            1149. Budapest, Mogyoródi út 32.                         

cégjegyzékszám:             01 09 722790     

telefonszám:                    (1) 422 1456      

e-mail:                                                info@castrolmintabolt.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy Ripca Kft.

 

 1. A webshop üzemeltetésével kapcsolatos, valamint az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól

- a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről

- a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- a 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

 

 

 1. A webshopban történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása: az Adatkezelő weboldalán elérhető webshopban a vásárlás lehetséges regisztráció nélkül is. A végrehajtott vásárlásokról az Adatkezelő a magyar jog előírásainak megfelelően köteles számviteli bizonylatot (számlát) kiállítani.

 1. a)

kezelt személyes adat: az érintett neve (vezeték név, keresztnév); címe (település, irányítószám, közterület neve, házszám); adószáma (amennyiben egyéni vállalkozóként vásárol az érintett)

az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett vásárlásához kapcsolódó számla elkészítése

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése  (GDPR 6. cikk (1) bek. c) a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 159. § (1) bek. , illetve 169. §, valamint  a 2000. évi C. tv. (számviteli tv.) 169. § alapján

az adatkezelés időtartama: az adott vásárláshoz kapcsolódóan a számla kiállítását követő 8 évig

 1. b)

kezelt személyes adat: az érintett e-mail címe

az adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolattartás, részére szóló üzenetek továbbítása

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése  (GDPR 6. cikk (1) bek. c) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6.-8. pontjai

az adatkezelés időtartama: az adott vásárláshoz kapcsolódóan szerződés teljesítését követő 5 évig (polgári jogi elévülési idő)

c)

kezelt személyes adat: az érintett telefonszáma

az adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolattartás

az adatkezelés jogalapja: a szerződés megfelelő teljesítése (beleértve a vásárolt termék kiszállítását is) érdekében a hatékony kommunikációhoz kapcsolódó adatkezelői jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f)

az adatkezelés időtartama: az adott vásárláshoz kapcsolódóan szerződés teljesítését követő 5 évig (polgári jogi elévülési idő).

 

Az érintett telefonszáma a szerződés gyors, és az érintett szándékának megfelelő teljesítése érdekében, tovább a megvásárolt termék kiszállítása keretében az ehhez szükséges, ezt segítő hatékony kommunikáció lehetőségének biztosítása érdekében szükséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés kapcsán az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a tiltakozási jogát az Adatkezelő 1. pontban megjelölt e-mail címére megküldött nyilatkozatával tudja gyakorolni.

d)

kezelt személyes adat: szállítási cím (település, irányítószám, közterület neve, házszám) ha az nem azonos a számlázási címmel

az adatkezelés célja: az érintett által megvásárolt termék részére történő kézbesítése

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b)

az adatkezelés időtartama: az adott vásárláshoz kapcsolódóan szerződés teljesítését követő 5 évig (polgári jogi elévülési idő).

A kezelt személyes adatok forrása valamennyi esetben az érintett, az Adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem az érintettől származnak.

 

 1. Miért szükséges az adatkezelés, és milyen következménye lehet az adatok megadása elmaradásának?

 

A személyes adatainak szolgáltatása részben a szerződés megkötésének feltétele (ennek hiányában a szerződéskötés nem lehetséges), másrészt az Adatkezelőt terhelő további jogi (pl. számviteli, adózási) kötelezettségek  teljesítéséhez szükséges, vagyis az adatkezelés hiányában a szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges.

A számlázással összefüggő adatok (név, cím, egyéni vállalkozóként vásároló személy adószáma) megadása jogszabályi előírás alapján kötelező, enélkül az Adatkezelő nem tudná a Számviteli tv. szerinti kötelezettségét teljesíteni, és így nem tudná az érintett részére a megrendelt árut eladni.

Az érintett e-mail címének kezelése az Adatkezelőt a távollévők közötti szerződéskötés kapcsán jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése miatt szükséges.  

 

A szállítási cím adat kezelése – amennyiben az eltérő a számlázási címtől -  az érintett erre irányuló megrendelésének (vagyis a szállítással, mint külön szolgáltatással kapcsolatos szerződés) teljesítéséhez szükséges.  

 

 1. Címzettek, akik a kezelt személyes adatokat megismerhetik

 

5.1. Az Adatkezelő informatikai hálózatának üzemeltetési, fejlesztési, karbantartási feladatai ellátására, valamint külső tárhely biztosítására szerződött partnert vesz igénybe, amely szerződött fél, mint adatfeldolgozó a feladatainak ellátása körében, az ehhez szükséges célból és esetekben kezeli az Adatkezelő informatikai hálózatában, illetve a biztosított külső tárhelyen lévő személyes adatokat. A bevont adatfeldolgozó adatai:

 

cégnév:                               Rendszerinformatika Zrt.

székhely:            1132. Budapest, Victor Hugó utca 11-15.

elérhetőség:     tel.: +36 1800 9990

 

5.2. Az Adatkezelő weboldalának, illetve az azon keresztül elérhető webshopnak az üzemeltetése kapcsán külső tárhelyszolgáltatót, mint szerződéses partnert (adatfeldolgozót) alkalmaz. Az adatfeldolgozó a feladatai ellátása érdekében az Adatkezelő weboldalán, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett webshop működése körében keletkezett adatokat az általa biztosított tárhelyen tárolja. A tárhelyszolgáltató adatai:

 cégnév:              iFocus Webfejlesztés Kft.

székhely:            1015 Budapest, Batthyány utca 20-22. II. em. 7.

elérhetőség:     tel.: (+36 70) 607 7894; e-mail: info@ifocus.hu

 

5.3. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő a jogszabály alapján teljesítendő könyvviteli, adóbevallási feladatainak ellátásában közreműködő szerződött partnere részére, az előbb említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kimutatások bevallások elkészítése érdekében átadja. A fentieknek megfelelően a személyes adatok átadása az alábbi adatfeldolgozó részére kerül sor:

 

cégnév:                               SZÁMLÁLÓ Pénzügyi és Szolgáltató Bt.

székhely:            1048. Budapest, Székes utca 5. 4. em. 16.

elérhetőség:     szamlalobt@gmail.com

 

5.4. A könyvvizsgálattal összefüggő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő által megbízott könyvvizsgáló szintén, mint bevont adatfeldolgozó, a feladatai ellátása érdekében az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat (ill. az azokat tartalmazó dokumentumokat, mint pl. számlák, szerződések) megismerheti. A könyvvizsgáló adatai:

 

név/cégnév:      Tarjányi Béláné EV.

 

5.5. Ha az érintett a megvásárolt termék kiszállítása érdekében futárszolgálat közreműködését veszi igénybe, ilyen esetekben az áru kiszállítása érdekében az érintett bizonyos személyes adatai (név, szállítási cím, telefonszám) a közreműködő futárszolgálat, illetve dolgozója részére átadásra kerülnek. A közreműködő futárszolgálat, mint regisztrált postai szolgáltató a részére átadott személyes adtok tekintetében önálló adatkezelést végez. A közreműködő futárszolgálat adatai:

cégnév:               Express One Hungary Kft.

székhely:            1239. Budapest, Európa u. 12.

elérhetőség:     tel.: (1) 8 777 400

 

cégnév:               GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

székhely:            2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

elérhetőség:     tel.: 06 (29) 886 694

 

5.6. A fentieken túl a kezelt személyes adatairól a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére szintén adatot szolgáltat, azaz továbbít.

5.7.   Harmadik országba (az Európai Unión kívülre) irányuló adattovábbítás nem történik.

 1. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa kezelt adatok megfelelő fizikai, adminisztratív és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő különösen az alábbiakról gondoskodik:

- incidens kezelési szabály, és eljárásrend megalkotásáról, alkalmazásáról;

- a megfelelően védett informatikai, műszaki környezet kialakításáról, működtetéséről;

- az adatkezelési műveletekben résztevő munkatársainak a személyes adatkezeléssel kapcsolatos - ismeretei biztosításáról, munkatársak titoktartásáról, az adatkezelés felügyeletéről.

 1. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán

 

Az Adatkezelő által alkalmazott kamera rendszerrel összefüggő személyes adatkezeléssel kapcsolatban az érintett (vagyis akit a kamera rendszer rögzíti) jogosult:

- a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

- pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;

- kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;

- személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;

- személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

- tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,

- sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

Az érintett egyes jogainak tartalma

 

 1. a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

- kezelt személyes adatai kategóriái,

- az adatkezelés célja,

- címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,

- az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai

- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,

- a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,

- ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az érintettre nézve várható következményeiről;

- a fentieknek megfelelően az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatot – mások személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül – megismerje, arról egy alkalommal ingyenes másolatot kapjon.

 

 1. b) a személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. c) a személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;

- amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás miatt kötelező, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges az adatok kezelése).

 

 1. d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat elkülönített tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 1. e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy az általa kötött szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

 

 1. f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő által ellátott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. A jogorvoslati jogok

Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak a Ripca Kft. általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire úgy véli nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

megnevezés:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                       1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

e-mail:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:               (1) 391 1400

Jogosult továbbá a lakóhelye, vagy - választásától függően - tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön az 1. pontban megjelölt elérhetőségein, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Az Érintett a személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel a fenti eseteken kívül is az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az 1. pontban megjelölt e-mailcímre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő postacímére elküldött levélben.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá, ha tájékoztatás végett az Adatkezelőhöz fordul, a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

Budapest, 2022.09.01.